Nguyễn Thị Xoan Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0974617636 Bằng đại học
Lê Thị Hải Linh Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng xã eapal
Trịnh Tuyết Nhung
Trịnh Tuyết Nhung Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng trinhnhung153@gmail.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)